Personuppgiftshantering

Stockholm Gas AB vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018.

Stockholm Gas AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som det behandlar.

Stockholm Gas AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar gashandelsföretaget.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av gashandelsföretaget för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för gashandelsföretagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Stockholm Gas AB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Stockholm Gas AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Stockholm Gas AB. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Önskar du som konsument begära information om dina personuppgifter kontaktar du skriftligen vår kundservice; kundservice@stockholmgas.se

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Stockholm Gas AB har utsett Björn Öberg på advokatfirman Oebergs till dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är bob@oebergs.com, 08-698 88 92.