Hållbarhet

Miljö- och klimatarbete - för en hållbar utveckling

Vi har ett ansvar för att skydda den miljö som vi är verksamma i. Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi med att minska vår miljöpåverkan, huvudsakligen genom att successivt övergå till biogas i våra inköp och försäljning av gas.

Ständiga förbättringar är en viktigt del i vårt miljöarbete. Därför har vi valt att miljöcertifiera oss enligt kraven i den internationella standarden ISO 14001. Certifieringen innebär att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och ständigt jobbar med att minska företagets negativa miljöpåverkan och öka miljöprestandan.

Varje år ser vi över våra risker samt påverkan på miljön och har mätbara mål för vad som ska uppnås i miljöarbetet. Baserat på målen upprättas handlingsplaner och aktiviteter för att uppfylla målen. Resultatet av vårt miljöarbete granskas regelbundet, både genom interna miljörevisioner men också vid externa miljörevisioner av Det Norske Veritas, DNV.

Vårt miljöledningsarbete är förankrat med verksamhetens olika delar och håller samtliga medarbetare delaktiga.

Stockholm Gas övergripande miljömål är att öka andelen förnybar gas (biogas) i vår försäljningen till kunder.

Läs vår miljöpolicy här: Miljöpolicy Stockholm Gas

Vi tar ansvar

Vår huvudverksamhet består av inköp och försäljning av biogas och naturgas till privatkunder, restauranger, fastigheter, industrier och transport. Idag köper vi flytande naturgas (LNG) som hämtas från LNG-terminaler i bland annat Norge, Nederländerna och Belgien. Biogasen är lokalt producerat i Stockholm samt inköpt från närområdet i Europa. Biogasen producerats från organiskt avfall från exempelvis matavfall från restauranger och industrier samt avfallslam från reningsverk. Sett till ett LCA perspektiv var utsläppet för vår sålda biogas år 2022 5,4 g CO2eqk/MJ.

Vi vill bli ännu bättre på att minska vår negativa påverkan på miljö och klimat. År 2015 var vår biogasandel i försäljningen endast 4%, under 2023 var andelen 50%. Vårt långsiktiga mål är att övergå helt och hållet till biogas. Ur ett LCA-perspektiv ger biogasen minst 86% koldioxidreduktion och ofta 100%, jämfört med andra fossila bränslen. Vi köper in hållbar biogas som uppfyller Sveriges hållbarhetskriterier. Mer om detta kan du läsa om på Energimyndighetens hemsida.

Med biogasen hjälper vi våra kunder att jobba hållbart och bidra till att nå deras miljömål. Alla våra biogaskunder får en biogasdiplom som ett bevis på att de gör ett riktigt bra val för både miljö och klimat.


Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerhet och arbetsmiljö är ett av våra viktigaste områden där vi arbetar förebyggande och med ständiga förbättringar. Verksamheten är därför nu även certifierad inom ISO 45001 arbetsmiljö och är en integrerad del av vårt ledningssystem. Vi ser årligen över risker som påverkar arbetsmiljön och har mätbara mål som vi följer.  Resultaten granskas regelbundet genom interna revisioner, skyddsronder men även vid externa revisioner av Det Norske Veritas, DNV.