Hållbarhet

Miljö- och klimatarbete - för en hållbar utveckling

Vi har ett ansvar för att skydda den miljö som vi är verksamma i. Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi med att minska vår miljöpåverkan, huvudsakligen genom att successivt övergå till biogas i våra inköp och försäljning av gas.

Ständiga förbättringar är en viktigt del i vårt miljöarbete. Därför har vi valt att miljöcertifiera oss enligt kraven i den internationella standarden ISO 14001. Certifieringen innebär att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och ständigt jobbar med att minska företagets negativa miljöpåverkan och öka miljöprestandan.

Varje år ser vi över våra risker samt påverkan på miljön och har mätbara mål för vad som ska uppnås i miljöarbetet. Baserat på målen upprättas handlingsplaner och aktiviteter för att uppfylla målen. Resultatet av vårt miljöarbete granskas regelbundet, både genom interna miljörevisioner men också vid externa miljörevisioner av Det Norske Veritas, DNV.

Vårt miljöledningsarbete är förankrat med verksamhetens olika delar och håller samtliga medarbetare delaktiga.

Stockholm Gas har två övergripande miljömål:

  • Öka andelen förnybar gas (biogas) i vår försäljningen till kunder
  • Minska andelen pappersfakturor till kunder

Läs vår miljöpolicy här: Miljöpolicy Stockholm Gas

Vi tar ansvar

Vår huvudverksamhet består av inköp och försäljning av biogas och naturgas till privatkunder, restauranger, fastigheter, industrier och transport. Naturgas släpper ut nästan 40% mindre koldioxid än kol och 25 % mindre än olja. Idag köper vi flytande naturgas (LNG) som hämtas från LNG terminalen i Rotterdam, Nederländerna.

Vi vill bli ännu bättre på att minska vår negativa påverkan på miljö och klimat. År 2015 var vår biogasandel i försäljningen endast 4%, idag är vi uppe i 51%. Vårt långsiktiga mål är att övergå helt och hållet till biogas. Ur ett LCA-perspektiv ger biogasen minst 86% koldioxidreduktion och ofta 100%, jämfört med andra fossila bränslen. Vi köper in hållbar biogas som uppfyller Sveriges hållbarhetskriterier. Mer om detta kan du läsa om på Energimyndighetens hemsida.

Med biogasen hjälper vi våra kunder att jobba hållbart och bidra till att nå deras miljömål. Alla våra biogaskunder får en biogasdiplom som ett bevis på att de gör ett riktigt bra val för både miljö och klimat

Varje år delar vi ut, i samarbete med White Guide, ett pris för den restaurang som jobbar bäst med hållbarhetsfrågor i alla led – 100% Cirkulärt. Från och med år 2020 breddas priset till att omfatta 3 kategorier: Innovation, Helhetsgrepp Hållbar utveckling och kundupplevelse. Läs mer om vårt innovationsprogram och pris 100% Cirkulärt.