Därför ska du välja naturgas

Naturgas är enkelt att använda. Du har alltid ett säkert och effektivt bränsle när du behöver det. Ingen lagring och inga transporter. Leveranssäkerheten är mycket hög så du behöver inte oroa dig för kostsamma driftstopp, gasen finns där när du behöver den.  Naturgas är ett bränsle som hjälper dig att hålla nere energikostnaderna då det går åt mindre energi eftersom bränslet har en högre verkningsgrad än olja.

Med naturgas kan ditt företag få en bättre miljöprofil. Naturgas minskar utsläppen av koldioxid med 30 procent jämfört med olja och 40 procent jämfört med kol. Utsläppen av kväveoxider halveras och utsläppen av svaveldioxid, stoft och partiklar är försumbara.  Väljer du dessutom den förnybara gasen biogas får du ett bränsle med minimal miljöpåverkan.

Vill du ha 100% biogas?

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, icke-fossil energikälla.

Det kol som finns i biogasen härstammar från luftens koldioxid och finns naturligt i växterna via fotosyntesen. Den koldioxid som bildas när biogasen förbränns bidrar därför inte till växthuseffekten.

Biogas bildas när organiskt material, tex. matavfall från hushåll, restauranger och butiker, slam från avloppsreningsverk, gödsel och jordbruksgrödor bryts ner i syrefri miljö. Det kan också bildas genom förgasning när biobränsle från skogen, omvandlas till gas under hög temperatur.

Vid produktion av biogas bildas två slutprodukter, biogas som ett gasformigt biobränsle och ”rötrest”. Rötresten används till att ersätta industritillverkad handelsgödsel, ett högvärdigt gödningsmedel som lämpar sig väl som gödningsmedel i jordbruk.

Biogas består huvudsakligen av metan. För att kunna använda biogasen på samma sätt som naturgas måste den renas från en mindre mängd koldioxid genom uppgradering. Vid uppgradering höjs samtidigt metanhalten och energivärdet ökar. Största delen av biogasen som produceras i Sverige uppgraderas och används bland annat som drivmedel till fordon men också till el- och värmeproduktion samt inom industriell verksamhet.

Biogasens fördelar

  • Biogas ger mycket energi och har en minimal miljöpåverkan.
  • Biogasen är en förnybar energikälla och kan ersätta olja och kol.
  • Vid förbränning bidrar den inte till nettoutsläppet av koldioxid.
  • När biogasen används för att ersätta fossila drivmedel minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.
  • Biogas som drivmedel ger lägsta utsläppet av koldioxid, partiklar och kväveoxider jämfört med alla drivmedel som finns på marknaden idag.
  • Biogasen hjälper till att nå Sveriges Klimat – och energimål, 2020.